Relatie- en Gezinstherapie Amsterdam

Relatietherapie Amsterdam, Gezinstherapie Amsterdam

Privacy Verklaring Praktijk Wederzijds Amsterdam

Dit is de Privacy Verklaring van Praktijk Wederzijds voor Relatietherapie, Gezinstherapie & Mediation. Dick de Bruijn is de eigenaar van Praktijk Wederzijds. Praktijk Wederzijds is gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63637294

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://praktijkwederzijds.nl/ (de “Website”) en van onze cliënten en relaties.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze Website begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze Privacy Policy. Onze Privacy Verklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers). Tevens is dit beleid van toepassing op het omgaan met de gegevens van onze cliënten en relaties.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Als u gebruiker bent van de site verzamelen wij de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • naam;
 • (e-mail-) adres;
 • communicatie tussen Praktijk Wederzijds en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen) en
 • telefoonnummer

Als u klant bent van Praktijk Wederzijds verzamelen wij de volgende klantgegevens die u ons verstrekt:

 • naam;
 • (e-mail-) adres;
 • communicatie tussen Praktijk Wederzijds en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen);
 • telefoonnummer;
 • bankgegevens en
 • informatie betreffende de opdracht of therapie.
 • Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt, wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik of gaan gebruik maken van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden is door uw computer of andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze Website.

Cookies

Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google analytics installeert een permanente cookie op uw web browser om u te identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Ad Words

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor YouGoogle Analytics for Display Advertising door de Google Ads Settings page te bezoeken: https://www.google.com/settings/ads. Google adviseert ook om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw web browser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website en diensten te ondersteunen en verbeteren door:

 • het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website;
 • de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
 • technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 • nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen;
 • de bezoeker te informeren over de acceptatie van zijn bestelling;
 • de bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling of verzoek om informatie;
 • u te kunnen factureren;
 • u deugdelijk te kunnen adviseren en u therapie te kunnen geven of
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Tevens kunnen wij de informatie gebruiken om u te informeren over nieuwe regelingen en kansen. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op ‘afmelden’ in de e-mail te klikken of in een antwoordmail of -brief te vermelden dat u geen informatie van ons wenst te ontvangen.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, zonder uw toestemming.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Praktijk Wederzijds, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en deze te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Praktijk Wederzijds uit Amsterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Praktijk Wederzijds uit Amsterdam kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Praktijk Wederzijds. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart Praktijk Wederzijds persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, worden uw persoonsgegevens in het kader van de fiscale bewaarplicht zeven jaar lang bewaard.

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, kunt u contact opnemen met Praktijk Wederzijds door een e-mail te sturen naar praktijkwederzijds@gmail.com of een brief sturen aan:

PRAKTIJK Wederzijds

Jacob Marisstraat 1

1058HW Amsterdam

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan andere dan onze regels en ons beleid.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, kunt u contact met ons opnemen via praktijkwederzijds@gmail.com.

Wijzigingen

Praktijk Wederzijds kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact opnemen met Praktijk Wederzijds door een e-mail te sturen naar praktijkwederzijds@gmail.com